Team som trives

Det er lett for ledere å skaffe seg kjennskap til de ansattes faglige kompetanse. Kjennskap til ansattes personlige kompetanse krever mer arbeid.

Innsikt i hvordan medarbeidere blir inspirert, motivert, føler seg anerkjent, blir utfordret og opplever arbeidet meningsfylt er viktig for å lykkes med å etablere og bevare både trivsel og effektivitet på arbeidsplassen.

Innsikt i ulikheter er nyttig. Har man ferdigheter i å nyttiggjøre seg ulikhetene til beste for teamet, gir det håndfaste resultater. VIP24 er et (av flere) verktøy for ledere og medarbeidere som overfører innsikten til ferdigheter, og som vi i år har begynt å bruke i Glitre Energi.

At medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs er anerkjent og akseptert av de aller fleste ledere i dag.  Det er i økende grad kompetansen den enkelte arbeidstaker bringer til torgs, som er avgjørende for bedriftens resultater og vekstmuligheter. Å samle personer med rett kompetanse og et ønske om å bidra i bedriften er avgjørende, men ikke nok. Det gode samspillet innad i personalgruppen og evnen til å spille hverandre gode må også være til stede om resultatene skal komme. De ulike oppgavene et selskap trenger utført, krever personer med ulik faglig og personlig kompetanse.

For ledere er det lett å skaffe seg kjennskap til de ansattes faglige kompetanse. Kjennskap til ansattes personlige kompetanse krever mer arbeid. Her ligger nøkkelen til å tilrettelegge for godt samarbeid og resultater.

Et eksempel:

Regnskapsavdelingen trenger noen som er dyktige til å arbeide med detaljer – en person som har ro til å bruke mye av sin arbeidsdag foran en PC og bruke sin fagkompetanse til å sikre at arbeidet blir gjort nøyaktig og i tråd med lovverket og gjeldende interne rutiner.

Selgeren, som møter kunder, trenger en annen personlig kompetanse. Evnen til å lytte, avdekke behov, tilstedeværelse i samtalen, oppmerksomhet på kunden, fleksibilitet og målrettethet vil være eksempler på dette.  Selgeren må naturligvis kunne sitt fagfelt og sine produkter, men det er i kombinasjon med hans eller hennes personlige egenskaper, at selgeren lykkes.

«Rett – og feil»

De egenskapene og preferansene som gjør selgeren til en god selger, kan være de samme som gjør at regnskapsavdelingen river seg i håret over reiseregninger som blir levert for seint og vedlegg som mangler eller ligger i feil rekkefølge. De egenskapene og preferansene som gjør regnskapskontorets medarbeider dyktig i sitt daglige arbeid, kan være de samme som kommer til syne når man kategorisk følger boken i møte med den fleksibelt innstilte selgerens seint innleverte reiseregninger. Situasjonen kjenner vi igjen. Selgeren blir irritert og frustrert over ”regelrytteren” på regnskap. ”Hvorfor kan de ikke være litt fleksible og imøtekommende?” Regnskapskontorets representant blir frustrert over den ”rotete” selgeren som ikke forstår at rutinene er laget for alles beste. ”Om bare alle hadde fulgt de gjeldene rutiner og retningslinjer, ville dette ikke vært et problem!” Begge har naturligvis rett – og feil.

Det handler mindre om å ha rett, og mer om forståelse og bevissthet om at vi er ulike. Vi er noen ganger svært ulike – og takk og pris for det. Det gode arbeidsfellesskapet handler ikke om å bli like, men om å erkjenne, gjenkjenne, verdsette og nyttiggjøre seg  hver enkeltes styrker til fellesskapets beste.

Dessuten krever det at vi er villige til å tilpasse oss i møte med ulike oppgaver og medarbeidere. Dette er vanskelig i praksis. En porsjon innsikt i hvordan ulike mennesker blir inspirert, motivert, kjenner seg anerkjent, blir utfordret og opplever arbeidet meningsfylt, er en hjelp til å lykkes med å etablere og bevare trivsel og effektivitet på arbeidsplassen. Fokus på den personlige kompetansen som styrke og ressurs i den enkelte medarbeider og i organisasjonen som helhet er nødvendig. Kommunikasjonsferdigheter som omsetter fokuset til praksis er da avgjørende.

6 tips til bedre ledelse: 

  1. Kartlegging og bevisstgjøring av lederens personlige verdier og stryker (VIP24)
  2. Utforske når ansattes styrker overbrukes, underbrukes eller utløser allergier. Først da kan du utnytte det komplementære som ligger i stryker.
  3. Tren deg på å lytte til hva som ligger bak folks atferd og reaksjoner. Der er det ofte grunnleggende verdier som styrer.
  4. Sette sammen team med ulike styrker i tillegg til riktig kompetanse og erfaring.
  5. Definere mål og kommunisere en tydelig og inspirerende visjon.
  6. Motivere og inspirere de ansatte til å yte sitt beste ved å fokusere på styrker i stedet for svakheter.

Kilde: Ledernytt.no

Vær nysgjerrig på dine medarbeidere – vi er alle mer enn det du ser ? 

Kilde: Internettartikkel, tekst Vivian M. Luth-Hanssen

Stikkord: | | |