Ytre miljø

Glitre Energi ønsker å være en aktiv pådriver i det grønne skiftet, både gjennom driften av virksomheten, men også gjennom dialog, samarbeid og tilrettelegger av nye grønne løsninger.

Med Glitre Energis visjon «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» står miljøansvar og elektrifisering høyt på agendaen.

Det er derfor spesielt viktig at virksomheten i Glitre Energi utføres på en slik måte at belastningen på det ytre miljø blir minst mulig, og Glitre Energi er bevisst på å velge løsninger som fremmer et godt miljø for fremtiden.

Nullvisjon

Glitre Energi en nullvisjon på alvorlige ytre miljø-hendelser. Det arbeides systematisk med å videreutvikle rutiner og system for rapportering av miljøaspekter. Utslipp til naturen blir registrert og tiltak blir iverksatt der det er behov for dette, deriblant oljerenoverende tiltak. 

Konsernet forvalter store og viktige ressurser i samfunnet. Gjennom denne forvaltningen påvirker vi det ytre miljø. Påvirkningen skjer som eier av anlegg ved at vi må gjøre inngrep i naturen. Vi ønsker å være et miljøbevisst konsern og vi skal drive vår virksomhet i tråd med samfunnets interesser og gjeldene lovverk. Miljøkrav og naturvern blir ivaretatt gjennom grundig behandling av ulike offentlige organ. Glitre Energi forholder seg til disse både miljømessig og økonomisk for å sikre minst mulig ulempe for samfunnet. Dette kommer frem gjennom samfunnsøkonomiske beregninger. ROSanalyser skal være et verktøy i arbeidet med å sikre beslutningsgrunnlag som belyser viktige miljøhensyn. 

Dersom miljøavvik forekommer skal det utarbeides handlingsplaner for å redusere faren for at lignende hendelser skjer igjen. 

Glitre Energi stiller strenge krav til leverandører

Les mer om leverandører her

 

Energiproduksjon

Ved utgangen av regnskapsåret 2020 har Glitre Energi Produksjon 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til 10 kraftverk. Glitre Energi Produksjon forestår driften av 21 av disse kraftverkene. Kraftverkene ligger i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget, Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden og nedre del av Drammensvassdraget. Vassdragene har hver sin reguleringsforening.  

Samlet produksjon fra porteføljen av heleide og deleide kraftverk var 2 437 GWh i 2020. Normalårsproduksjonen er på 2 487 GWh. Glitre Energi Produksjon sin andel av produsert kraft i tilknyttede selskaper var i 2020 på 78 GWh. Dette noe lavere enn normalproduksjonen fra tilknyttede selskaper som er på 83 GWh. 

ENERGIPRODUKSJON (GWh)

Kilde 2016 2017 2018 2019 2020
Elproduksjon Vannkraft 2489 2566 2276 2282 2437

 

Selskapet er også involvert i innovative energi prosjekter knyttet til vind, sol, nødstrøm, batteridrift og drikkevann.  

 

 

Kraftnett og strømdistribusjon 

Glitre Energi Nett drifter og utvikler kraftnettet, samt leverer nettjenester til kundene i forsyningsområdet vårt, som er gamle Buskerud og de sørlige delene av gamle Oppland fylke. Tabellen under viser fordelingen av nettanleggene ved utgangen av 2020. 

 

TEKNISKE ANLEGG 2020
Distribusjonsnett, 11 og 22 kV linje og kabel 1 996 km
Distribusjonsnett; lavspenningslinjer 1 444 km
Distribusjonsnett; lavpenningskabler  3 411 km 
Regionalnett; linje og kabel  1 983 km 
Total KM 8 834 km 

 

I tillegg til å drifte regional- og distribusjonsnett har Glitre Energi Nett også prosjekter i kategorien «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!». Et av dem er i forbindelse med den nye vannforsyningen til Oslo. Det skal lages en 19 km lang tunnel fra Holsfjorden til Oslo, og prosjektet er en av de største investeringene i kommune-Norge på rundt 12,5 milliarder kroner. For å forsyne prosjektet med energi har man to alternativer: enten ved hjelp av dieselaggregater lokalt eller å bruke elektriske anlegg. Sistnevnte løsning er valgt, og Glitre Energi nett skal bygge ca 10 km med kabel og 6 km luftlinje for å forsyne anlegget på Holsfjordsiden. Elektrisk drift vil spare anslagsvis 10 millioner liter diesel, som tilsvarer ett års utslipp fra 16 600 dieselbiler. I tillegg vil den elektriske løsningen spare rundt 50 millioner kroner. I etterkant av prosjektet vil den nye linja bli brukt i forbindelse med strøm til det nye vannverket, og det kan også være aktuelt å sammenkoble den med andre linjer for å lage et enda mer robust kraftnett i området. 

  

SF6-gasser
Glitre Energi Nett har klimagassen SF6 (begrenset beholdning) som isolasjonsmedium i en del høyspenningsbryteranleggene. Håndtering av havarerte anlegg som er isolert med denne gassen er beskrevet i avfallshåndteringsplaner for nettlokasjonene. Nettselskapet har også egen sikkerhetsinstruks for anlegg med SF6-gass. 

Forbruk av SF6-gass
2018 2019 2020
Forbruk (kg) 3,3 8,7 4,3

 

Energiforbruk

Energiforbruket omfatter hele Glitre Energis hovedkontor i Energibygget i Drammen, hvor Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, kontorbygg på Jaren hvor Glitre Energi Nett disponerer kontorlokaler og lager i deler av bygget, kontorbygg på Kongsberg, samt kontor og lagerbygg på Sundmoen. Alle bruker strøm fra Glitre Energi Strøm med opprinnelsesgarantier, som gir kjøper en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved våre kraftverk. I tillegg er det noe strømproduksjon fra solceller og fjernvarme i Energibygget. Overføringstapet i Glitre Energi Netts regional- og distribusjonsnett var 167 GWh i 2019.

 

STASJONÆRT ENERGIFORBRUK GWh)

Kilde 2016 2017 2018 2019 2020
Energiforbruk i bygg Elektrisitet* 0,68 0,72 0,78 2,14 1,52
Fjernvarme 0,43 0,45 0,56 0,45 0,33
Total bygg 1,11 1,17 1,34 2,59 1,85
Regional- og distribusjonsnett Elforbruk netttap 253 240 212 202 167
TOTALT STASJONÆR ENERGIFORBRUK   254,1 GWh 241,2 GWh 214,7 GWh 204,6 GWh 170,7 GWh

 

 

*Note: Før 2019 ble det kun rapportert strømforbruk for Energibygget i Drammen, mens det fra 2019 av rapporteres for både Energibygget, Jaren, Kongsberg og Sundmoen 

Den markante nedgangen i stasjonært energiforbruk skyldes det rekordlave nettapet i 2020. I regionalnettet har Glitre Energi Nett tatt i bruk en ny linje i fra Flesaker i Vestfossen til Setersberg på Modum. Den linjen alene har medført en betydelig tapsreduksjon. Funksjonen er å overføre overskuddsproduksjon i fra alle kraftverkene på Modum ned til Flesaker. I tillegg var 2020 et år med mild vinter og relativt lavt strømforbruk hos sluttbruker, noe som ga et lavere nettap i distribusjonsnettet.  

I tillegg ser vi at eget energiforbruk i bygg er redusert fra 2,59 GWh i 2019 til 1,85 GWh i 2020. Dette skyldes primært at 2020 var et relativt mildt år, samt lite aktivitet i kontorlokalene grunnet Covid-19-pandemien.  

Klimagassutslipp 

Glitre Energi har i løpet av 2020 gjort en innsats for å sette opp et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen som viser konsernets utslipp av CO2-ekvivalenter (CO2e). Regnskapet dekker direkte (scope 1) og indirekte (scope 2) utslipp, samt reiseaktivitet foretatt med privatbil (scope 3). I tiden som kommer vil klimaregnskapet bli utvidet med flere utslippskilder i scope 3 etter hvert som data blir tilgjengelig 

TONN CO2-EKVIVALENTER SLUPPET UT TOTALT
2018 2019 2020
Scope 1 3953 3815 455
Scope 2 6 5 4
Scope 3 49 43 42
Total mengde CO2e (tonn)  4009 3864 501

 

Tabellen over viser at scope 1-utslipp er den største kilden til klimagassutslipp hos Glitre Energi. Dette skyldes utslipp knyttet til nettap. For 2020 valgte Glitre Energi Nett å kjøpe opprinnelsesgarantier for hele nettapet på 167 GWh, noe som førte til et stort fall i konsernets totale klimagassutslipp. Dersom vi ikke hadde kjøpt opprinnelsesgarantier, ville scope 1-utlisppene vært 3241 tonn CO2e, og det totale utslippet ville ligget på 3287 tonn CO2e  

I tillegg til å vise til total mengde utslipp CO2e, har Glitre Energi også beregnet utslippsintensitet i tonn CO2e pr million arbeidstimer. Dette tallet gjør det lettere å sammenligne Glitre Energi med andre virksomheter både i og utenfor bransjen. Kjøpet av opprinnelsesgarantier har også effekt på utslippsintensiteten. Uten opprinnelsesgarantier ville scope 1-intensiteten ligget på 8075 tonn CO2e pr million arbeidede timer og total intensitet ville ligget på 8189 tonn CO2e pr millionarbeidede timer. 

TONN CO2-EKVIVALENTER SLUPPET UT PR MILLION ARBEIDEDE TIMER 
2018 2019 2020
Scope 1 10 394 9442 1134
Scope 2 17 13 10
Scope 3 129 107 105
CO2e  INTENSITET (tonn per millioner arbeidstimer)  10 540 9562 1249

 

Uavhengig av kjøp av opprinnelsesgarantier for nettapet, viser begge tabellene en nedgang i utslipp over de tre siste årene, noe som er svært positivt. Hovedsakelig skyldes dette en faktisk reduksjon i nettapder 2020 var et rekordlavt år. Dette skyldes et relativt lavt strømforbruk hos sluttbruker i 2020, men også det at Glitre Energi Nett har tatt i bruk nye nettanlegg 

Når det kommer til forbruk av diesel var det en økning fra 2019 til 2020, men tallene fra 2019 er mangelfulle og antatt for lave på dette området, så en sammenligning er ikke mulig. På grunn av planlagt økt aktivitet forventes det et enda høyere forbruk i 2021. Konsernet har kontrakt på fossildrevne leasingbiler fram til 2025, men jobber med en plan for å redusere forbruket av fossile drivstoff på lang sikt.  

Flere detaljer om Glitre Energis klimaregnskap finnes i miljøregnskapet her for de tre siste årene. 

 

Påvirkning biologisk mangfold

Glitre Energi Nett distribuerer elektrisitet via et linje- og kabelnett på til sammen 8 834 km. Nettvirksomheten er i seg selv ikke forurensende, men kraftlinjene påvirker landskapet. Ved bygging av linjer benyttes avdempende tiltak for å redusere visuell forurensing. Dette gjelder f. eks maling av master, skånsom hogst og skjermet plassering av master i samråd med kommuner og grunneiere. Videre blir alle utslipp til naturen registrert for om mulig å iverksette tiltak der det er behov for dette, deriblant oljerenoverende tiltak. 

Fisk og produksjon

Produksjon av ren og fornybar vannkraft påvirker elvene. Glitre Energi er opptatt av å både minimisere og kompensere for påvirkningen kraftproduksjon har på fisk, og miljøet i elva. Våre kraftverk ligger plassert i noen av landets beste fiskeelver.  

Drammenselva er lakseførende fra Drammensfjorden opp til Døvikfoss kraftstasjon, og strekket er historisk sett blant landets beste laksestrekninger. Godt laksefiske kombinert med kort avstand til Oslo gjør at strekningen er viktig både for laks og laksefiskere. Glitre Energi ønsker å bidra til gode forhold for både firksbestand og rekreasjon i fremtiden også. Drammenselva er et av to lakseførende vassdrag som fortsatt er infisert med Gyrodactylus Salaris. Det er en nasjonal ambisjon å løse dette. Det er gjort et omfattende arbeide knyttet til denne problemstilling og det foreligger nå en plan for hvordan dette kan løses. Planen er vedtatt gjennomført og innledende arbeider er startet opp. Genmateriale lagres og infisert laksstamme skal fjernes. Laksestammen skal senere reetableres. Dette er krevende arbeid i Drammenselva, som er Norges nest største med tanke på vannføring. Glitre Energi Produksjon har sagt seg positive til å bidra i dette arbeidet hvis myndighetene finner det formålstjenlig. Dette arbeidet forventes å prege Drammenselva i kommende 10årsperiode. 

Numedalslågen, Drammenselva, Begna og Randselva har alle solide ørretstammer. Det kommer nå nasjonale planer for prioriterte ørretvassdrag hvor flere av våre elvetrekninger omtales. Dette forventes å få konsekvenser får vårt arbeid med vassdragsmiljø fremover. 

Forskning og utvikling er viktig for å finne morgendagens løsninger på miljøspørsmål. Internasjonalt er Norge ledende innen vassdragsmiljø og det er etablert mye kunnskap om miljødesign i vassdrag. Glitre Energi er en bidragsyter i dette arbeidet. Selskapet er bl.a. en aktiv deltager i HydroCen som i dag ivaretar mye av den forskning som pågår innen vassdragsmiljø. 

Glitre Energi har gjennomført mange omfattende oppgraderingsprosjekter og vil fortsette med dette fremover. Vi søker å benytte ny miljøvennlig teknologi i dette arbeidet. Moderniserte anlegg har bedre stabilitet, færre avbrudd og dette er bra for både kraftverkseiere og miljø. Oppgraderingsprosjektene medfører normalt bedre ressursutnyttelse og økt produksjon av fornybar energi. Dette er også et bidrag til bærekraft og et bedre klima. I tillegg er oljemengden i våre kraftverk vesentlig redusert, og tekniske løsninger velges der dette er mulig. Risiko for oljeutslipp er redusert og oppfølgende statistikk bekrefter dette.  

Samfunnets krav til vannkraftprodusenter er under kontinuerlig endring. Mange av våre oppgraderingsprosjekter har også inneholdt biotopforbedrende tiltak i vassdraget. Arbeid med EUs vanndirektiv har påvirket selskapets arbeid med vassdragsmiljø. Nye konsesjonsvilkår for Hellefoss Kraftverk er vedtatt av Olje og energidepartementet (OED). Parallelt med dette arbeides det med nye miljø vilkår for Mykstufoss Kraftverk. Det forventes en konklusjon fra OED i 2021. Det søkes løsninger der bedriftsøkonomi og miljø kombineres på en best mulig måte. 

I mange tilfeller kan det oppnås gode miljøforbedringer gjennom miljøtilpasset drift av eksisterende anlegg. Glitre Energi ønsker god kommunikasjon og godt samarbeid med fiskeinteresser slik at vi sammen kan finne gode løsninger som ivaretar både akvatisk miljø og kraftproduksjon. Selskapet arbeider nå med gjennomgang av sitt kvalitetssikrings system for miljø. Gode rutiner er viktig for å nå våre miljømål. 

 

Utslipp

Glitre Energi har en nullvisjon for alvorlige ytre miljøhendelser. Utslipp til naturen blir registrert og tiltak blir iverksatt der det er behov for dette. I 2020 hadde Glitre Energi Produksjon et oljeutslipp til vassdrag på ca. 200 liter fordelt over noen uker. Lekkasjen ble utbedret umiddelbart etter at den ble oppdaget. Hendelsen er meldt til Kystverket.   

Glitre Energi hadde ingen brudd på lovverk eller regler knyttet til miljø i 2020.  

 

Avfallsrapportering

Rapporteringen omfatter konsernets største kontorbygg i Energibygget i Drammen, hvor Glitre Energi disponerer tre av sju etasjer, samt avfallshåndtering i selskapene Glitre Energi Nett og Glitre Energi Kraftproduksjon. Tall fra kontorbygg på Jaren og Kongsberg er ikke tilgjengelig fra avfallsselskapene. 

Anleggsrelatert avfall som håndteres av andre entreprenører enn Glitre Energis selskaper er ikke inkludert. Farlig avfall og forurensede masser håndteres etter gjeldene lover og forskrifter. Tallene viser en økning i total mengde avfall, og en markant økning i mengden farlig avfall. Denne økningen skyldes avhending av forurensede masser på nesten 30 tonn.  

Vår største fraksjon er hageavfall. Dette er avfall bestående av primært trær, busk og kvist som av ulike grunner har havnet i elvene, og som vi fanger opp ved hjelp av grindene foran vanninntakene på kraftverkene våre. I denne fraksjonen vil det tidvis også være noe plast og isopor og eventuelt annet avfall som flyterDette er ikke avfall vi selv har produsert, men vi tar det med i oversikten likevel, for å vise at vi hvert år fjerner en god del «rusk», som ellers ville havnet i fjord og sjø. Hageavfallet blir håndtert av vår leverandør av avfallshåndteringstjenester.   

I 2020 var sorteringsgraden høyer enn de tre foregående årene. I siste kvartal ble det gjennomført en liten spørreundersøkelse blant de ansatte som blant annet be om innspill til hvordan Glitre Energi kan bli enda bedre på avfallshåndtering og kildesortering. Prosjektet fortsetter inn i 2021. 

 AVFALL I TONN
Type Farlig avfall Papir Matavfall Hageavfall Trevirke Annet sortert avfall Restavfall til gjenvinning TOTALT mengde avfall Sorteringsgrad avfall (%)
2018 7 3 2,7 180 1,6 31 124 350 65%
2019 8 6,6 11 175 7,6 8,7 78 295 74%
2020 53 4 13 150 20 22 64 326 80%