Samfunnsansvar

Vårt samfunnsløfte i Glitre Energi er at vi skal bidra til lokal utvikling, ta miljøansvar og være en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.  

Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm har Glitre Energi-konsernet et viktig samfunnsoppdrag på to kritiske områder. Etter som vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur har samfunnet forventninger til hvordan Glitre Energi løser sitt oppdrag.  

Glitre Energi har i «Regler for etikk og samfunnsansvar» tydeliggjort hvilke prinsipper som skal legges til grunn for at Glitre Energi gjennom lønnsom og ansvarsfull drift, skal skape positive økonomiske, miljømessige og sosiale ringvirkninger.   

Vi sier i våre «Regler for etikk og samfunnsansvar» at vi skal bidra til en bærekraftig utvikling gjennom produksjon og distribusjon av fornybar energi. Vi skal utføre forretningsvirksomheten mest mulig miljøeffektivt og med minst mulig belastning på miljøet. Vår innvirkning på miljøet skal være en integrert del av konsernets operative virksomhet og sees på som en del av den langsiktige verdiskapingen.  

Glitre Energi skal opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, og jobber for å skape tillit og troverdighet til konsernets virksomhet og å fremstå som attraktiv for konsernets interessenter.   

 

 

Bærekraft

I 2020 ble Glitre Energis bærekraftsarbeid styrket. Det ble satt opp en plan for konsernets bærekraftstrategi og en rådgiverstilling for bærekraft ble opprettet. 

En gruppe bestående av medlemmer fra alle selskapene gjorde en vesentlighetsvurdering av hvilke av FNs bærekraftsmål og delmål som er spesielt relevante for Glitre Energi. Vi skal jobbe med alle målene der det er relevant, og syv mål ble valgt ut som en basis for å vårt videre bærekraftsarbeid.    

Konsernpolicy for Bærekraft og miljø er utformet, etablert og implementert. Policyen beskriver hvordan Glitre Energi jobber med bærekraft på et overordnet nivå når det gjelder både miljø, samfunn og foretaksstyring. Policyen angir også retningen for hvordan vi ytterligere skal styrke vår posisjon som en bærekraftig virksomhet, og slår fast at bærekraft skal innlemmes i konsernets forretningsdrift, fra strategisk nivå til konkrete tiltak og den enkelte medarbeiders utviklingsplan.   

Basert på bærekraftstrategien og retningen gitt i Konsernpolicy for Bærekraft og miljø er det gjennomført en grundig prosess for å finne relevante målepunkter og KPIer både for selskapene og for konsernet totalt. I første kvartal 2021 jobbes det med å sette måltall for kommende år, samt langtidsmål frem mot 2025.   

For å undersøke i viken grad våre interessenter er opptatt av bærekraft og miljø og i hvilken grad de oppfatter og oppfatter at Glitre Energi tar dette på alvor stilte vi spørsmål om bærekraft til medarbeidere og representative utvalg av kunder og befolkningen i regionen.  I kundeundersøkelsen svarte 25 prosent at det er viktig at strømleverandøren tar ansvar for bærekraft og miljø. Dette tilsvarte det sjette viktigste kriteriet etter faktorer som fakturaoppsett, pris, kundeservice og tilhørighet i kundens nærområde. I den ansattundersøkelsen og omdømmeundersøkelsen spurte vi «I hvilken grad er du enig i at Glitre Energi er en virksomhet som tar ansvar for bærekraft og miljø». Her svarte 89 prosent av de ansatte at de er enig eller ganske enig, mens tilsvarende tall for omdømmeundersøkelsen var 27 prosent. Dette forteller oss at vi har en jobb å gjøre på ekstern kommunikasjon rundt arbeidet vi gjør på bærekraft og ytre miljø.   

Rapportering 

Vårt arbeid innenfor samfunnsansvar og bærekraft baseres på FNs Global Compact-initiativ med prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Vi rapporterer etter prinsippene til Global Reporting Initiative (GRI), en internasjonal organisasjon som har utviklet et anerkjent og anbefalt rammeverk for rapportering av samfunnsansvar. Oversikten over hvilke GRI-indikatorer vi rapporterer på for 2020 finnes her. 

Rapporteringen omfatter Glitre Energi AS, Glitre Energi Produksjon AS, Glitre Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS, Glitre Energiløsninger AS og El-tilsynet AS. Med disse selskapene ansees all hovedaktivitet i virksomheten å være dekket. Dataene som er samlet inn er hentet inn fra leverandører og fra konsernets egne rapporteringsverktøy, og er hentet inn med den hensikt å gi et så korrekt og riktig bilde av situasjonen som mulig.   

 

Interessenter 

Glitre Energi er opptatt av å ivareta samfunnsoppdraget på en god og ansvarlig måte. Vi ønsker en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter, med størst oppmerksomhet på de interessentene som berøres direkte av Glitre Energis virksomhet. Glitre Energi legger vekt på å ha et godt forhold til våre ansatte, og det er et godt samarbeidsklima mellom ansattes organisasjoner og organisasjonens ledelse.   

Det gjennomføres jevnlig medarbeiderundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsen høsten 2020 viser at ansatte i konsernet trives svært godt, til tross for mye bruk av hjemmekontor under koronapandemien. Årets resultater er jevnt over bedre enn forrige undersøkelse på alle punkter. Selskapene har i etterkant av undersøkelsen gjennomgått sine resultater, og identifisert fokusområder og tiltak de ønsker å arbeide videre med.  Konsernledelse og styret har regelmessige møter og har som hovedregel årlig eiermøter og -seminarer med Glitre Energis eiere. Tema for møtene er hovedsakelig eierforhold og strategisk utvikling.   

Konsernets kommunikasjon med finansmarkedet skal gi investorer og analytikere et best mulig grunnlag for å skape et riktig bilde av selskapets finansielle stilling, sentrale verdidrivere og risikofaktorer som kan påvirke fremtidig verdiskaping. All offisiell informasjon, herunder børsmeldinger, pressemeldinger og rapporter er tilgjengelig på selskapets nettsider.  

Glitre Energi legger vekt på å kommunisere med kundene både via egne kundebrev, SMS, relevant og oppdatert informasjon på nettsiden – www.glitreenergi.no, og i sosiale medier.   

Forholdet til media skal være preget av åpen og ærlig kommunikasjon med tidsriktig informasjon. Glitre Energi har dialog med myndighetene både gjennom bransjeorganisasjonen Energi Norge, andre bransjeaktører, og gjennom direkte myndighetskontakt. I både utbyggingsprosjekter og større driftsprosjekter, legges det vekt på å ha god dialog med interessenter som blir berørt av vår virksomhet. I forbindelse med konsesjonssøknader gjennomføres det høringer og folkemøter i tråd med gjeldende regler.   

 

Omdømme 

Glitre Energi legger vekt på å ha et godt omdømme. Grunnlaget for et godt omdømme legges gjennom alles etterlevelse av kjerneverdiene åpenhet, respekt, begeistring og tæl. Omdømme bygges blant annet gjennom godt arbeidsmiljø, god kundebehandling, solid kvalitet på produkter og tjenester, tydelig ledelse, bevisst mediehåndtering og aktiv kommunikasjon av samfunnsrollen. Det er blitt gjennomført omdømmeundersøkelser i både 2017, 2018, 2019 og 2020. Resultatene viser at kunder og befolkningen i våre eierkommuner har god og positiv kjennskap til Glitre Energi. Profiloppfatningen viser at befolkningen har godt inntrykk av Glitre Energi, og at konsernet er et selskap man har tillit til og som er en viktig virksomhet for regionen.   

Vi gjør morgendagen helt elektrisk! 

Vår verdiplattform ble etablert i 2009 og revidert i 2018. I 2020 startet et revitaliseringsprosjekt, der alle ansatte ble invitert til digitale gruppesamlinger for å gå gjennom hvorvidt de ansatte kjenner til verdiplattformen og føler at vi lever opp til vår visjon, våre verdier og løftene vi har gitt til våre medarbeidere, kunder, eiere og samfunnet rundt oss, samt nåværende og ønsket organisasjonskultur. Prosjektet fortsetter i 2021, og med felles verdier jobber vi kontinuerlig med å bygge en enda tydeligere og sterkere kultur internt, og enda større tydelighet eksternt. Se visjonen, og virksomhetsideen nederst på siden.

Etikk  

Etikk handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i ulike situasjoner og at det vi gjør alltid skal tåle dagens lys. Glitre Energi har utarbeidet Regler for etikk og samfunnsansvar hvor formålet er å sikre en god etisk standard for personlig adferd og god forretningsskikk lojalitet og uavhengighet. Den beskriver hvilke forventninger og forpliktelser som ligger på den enkelte for å utvikle en sunn bedriftskultur.   

Regler for etikk og samfunnsansvar skal blant annet forebygge korrupsjon, bestikkelser og interessekonflikter.   

Glitre Energi stiller høye etiske krav til medarbeidere i egen organisasjon og til sine samarbeidspartnere. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende regler og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører, som finnes på vår hjemmeside 

 

Antikorrupsjon 

Glitre Energi har nulltoleranse for korrupsjon, og forventer at alle ledere fremmer en sterk anti-korrupsjonskultur. Selskapene skal aktivt forebygge uønsket adferd, og sette sine medarbeidere i stand til å håndtere vanskelige situasjoner. Glitre Energis krav og forventninger til selskapene og deres ansatte er nærmere beskrevet i Regler for etikk og samfunnsansvar. Hvordan Glitre Energi skal forholde seg til leverandører er beskrevet i avtaleverk for innkjøp.   

 

 

Menneskerettigheter og ikke-diskriminering  

Glitre Energi skal respektere grunnleggende menneskerettigheter både internt i egen virksomhet og i forholdet til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av selskapets aktiviteter. Selskapene skal arbeide systematisk med viktige temaer som forhandlingsrett, arbeidskontrakter og samarbeid mellom ledere og medarbeidere.  

Glitre Energis retningslinjer for leverandører følger prinsipper i tråd med FNs ILO-konvensjon som omfatter forbud mot barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering og forbud mot tvangsarbeid. De etiske retningslinjene skal etterleves av samtlige av Glitre Energis leverandører og deres underleverandører. Retningslinjene skal aksepteres før avtale eller kontrakt om leveranse undertegnes. Glitre Energi følger opp eventuelle brudd, og skal kunne utføre kontroller hos leverandøren for å kontrollere etterlevelsen av de etiske retningslinjene.   

Det er ikke identifisert risiko for barnearbeid, tvangsarbeid, eller rapportert brudd på urfolks rettigheter. Retten til å danne/delta i fagforeninger og kollektive forhandlinger er heller ikke rapportert truet. Det er ikke rapportert tilfeller av diskriminering i organisasjonen i 2020.   

 

Varsling  

Glitre Energi skal ta tak i forhold hvor det er brudd eller mistanke om brudd, på eksterne eller interne regler i organisasjonen. Glitre Energis medarbeidere skal møtes med respekt og oppleve at varsling av mulige kritikkverdige forhold blir tatt på alvor, hørt og vurdert og besvart. Varsleren er en viktig ressurs for organisasjonen.  

Glitre Energi har etablert en uavhengig varslingstjeneste der ansatte kan melde fra om mulige lovbrudd eller brudd på Glitre Energis regelverk uansett område. Glitre Energis retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold gjelder for alle medarbeidere, og innleide arbeidstakere, og gir alle større forutsigbarhet med hensyn til når og hvordan det kan varsles forsvarlig. Varslingsrutinene og informasjon om hvilke kanaler som kan benyttes ligger tilgengelig for alle ansatte i vår HMS-håndbok. 

Det er ikke varslet om kritikkverdige forhold i organisasjonen i 2020.