Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

Sammen for en trygg og skadefri hverdag! Dette er konsernvisjonen for HMS i Glitre Energi. Alle medarbeiderne skal vite hva visjonen er, og oppleve at det er samsvar mellom visjon og hva man opplever i arbeidshverdagen.

Vi har en nullvisjon i forhold til personskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen og vi skal ha gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier. 

Glitre Energi skal være en trygg og sikker arbeidsplass hvor ansatte skal få muligheten til å «bli klok, stolt og glad».  

HMS-styring 

I Glitre Energi er HMS-styringssystemet en integrert del av konsernets kvalitetssikringssystem. HMS-arbeidet er forankret i «Konsernpolicy for Helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)». Den slår fast at konsernet Glitre Energi skal  

  • Ha en nullvisjon i forhold til personalskader forårsaket av forhold på arbeidsplassen  
  • Ha gode arbeidsforhold basert på konsernets verdier  
  • Ha en HMS-policy som er en integrert del av konsernets forretningsdrift  

HMS-arbeidet er ikke løsrevet fra annet arbeid, men skal være en integrert del av organiseringen og styringen av selskapene. HMS-styringssystemet inneholder konsernets og selskapenes styrende dokumenter for risikovurderinger, gjennomføring av systematisk HMS-arbeid, håndtering av avvik og uønskede hendelser og gjennomføring av løpende HMS-kontroller.    

Alle medarbeidere i Glitre Energi bevisstgjøres sitt HMS-ansvar, og det skal tilrettelegges og motiveres for aktivt engasjement i konsernets og forretningsområdenes HMS-arbeid. Det skal være god balanse mellom hver enkelt medarbeiders selvstendige ansvar i HMS-arbeidet og ledelsens ansvar for å legge til rette for gode helse, miljø og sikkerhetsforhold. Det skal også kommuniseres åpent rundt HMS og lederne skal gå foran som gode rollemodeller.   

Selskapene har selvstendig HMS-ansvar, og egne HMS-utvalg som følger opp at selskapet gjennomfører risikoanalyser og arbeider i henhold til kravene. HMS-ansvaret ligger i hvert selskap hos linjeledelsen. Glitre Energi Nett AS og Glitre Energi Produksjon AS har HMS-ledere som er ansatt i selskapene. Øvrige selskaper i Glitre Energi får aktuell HMS bistand fra HR/HMS avdelingen.   

Medarbeidernes deltagelse og medvirkning i HMS-arbeidet skjer blant annet gjennom et felles arbeidsmiljøutvalg (AMU). Det holdes fire AMU-møter i året, og i forkant holder selskapene egne HMS-utvalgsmøter for å diskutere innhold som er relevant å løfte opp i konsern-AMU. I tillegg er det i perioden 2020 – 2022 definert 15 verneområder i organisasjonen, med 15 tilhørende verneombud. Valg av verneombud gjennomføres hvert andre år i tråd med gjeldende regelverk.   

Fra og med andre halvdel av 2020 ble det innført et fast HMS-innslag på våre månedlige allmøter, Glitre Energidrypp, hvor det tas opp et relevant HMS-tema hver gang.   

 

 

Skadeforebygging og -oppfølging 

Glitre Energi opererer i en bransje der små feil kan få fatale konsekvenser for liv og helse. Innen Glitre Energis kjernevirksomhet har sikkerhetsaspektet et spesielt fokus i henhold til Byggherreforskriften og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Glitre Energis ledelse, medarbeidere og samarbeidspartnere arbeider aktivt for å forebygge og forhindre at vår virksomhet medfører skader på mennesker, eiendom, materiell og Glitre Energis omdømme.   

Selskapene tilbyr sine ansatte en rekke HMS-relaterte kurs, samt generell HMS-opplæring for alle nyansatte. Noen av kursene er lovpålagte og må tas med jevne mellomrom, mens andre gir faglig påfyll og er ment for å bevisstgjøre de ansatte på f. eks ergonomi og psykososiale faktorer.   

Glitre Energi har som mål at ingen skal bli utsatt for personskader i vår virksomhet.   

I 2020 var det ingen jobbrelaterte skader for Glitre Energis egne ansatte. Det var imidlertid to rapporterte skader hos underentreprenører. En av disse skadene førte til fravær utover skadedagen. I etterkant er hendelsen analysert, og forebyggende tiltak er iverksatt. Ved alle alvorlige hendelser blir årsak alltid grundig undersøkt for å sikre læring og hindre gjentagelse.   

Glitre Energi rapporterer årlig inn HMS-nøkkeltall for konsernet til Energi Norges HMS-statistikk, som gir en indikasjon på områder næringen bør vise særlig oppmerksomhet.  

Tabellen under viser den historiske oversikten over skader i Glitre Energi og hos våre underentreprenører. H1-skader er skader som medfører fravær i minimum én dag etter skadedagen. H2-skader omfatter alle skader med konsekvens utover førstehjelp, og summerer både skader med og uten fravær, slik at når det står 2 H2-skader hos underentreprenør i 2021, er dette summen av den ene H1-skaden og den andre H2-skaden.  

 

For egne ansatte fører vi også oversikt over skadefrekvensene H1 og H2, hvor tallene sier noe om hvor mange H1 og H2 skader vi har pr million arbeidede timer.   

Fysisk aktivitet, mental helse og livsstil     

Glitre Energi skal være en arbeidsplass med fokus på helse og livsstil for å beholde friske og sunne ansatte. Gjennom å stimulere og motivere selskapets medarbeidere til å ta et aktivt standpunkt til fysisk helse, forventes det at dette vil ha positive effekter på arbeidsmiljøet og trivselsnærværet. 

2020 var et år preget av koronapandemien og mye bruk av hjemmekontor for mange av våre ansatte. Flere initiativer ble satt på vent i påvente av å kunne arrangere sosiale samlinger fysisk, og mange av våre fysiske velferdstiltak og aktiviteter ble avlyst. I stedet ble fokus flyttet over til smittevern, ergonomiske tiltak for hjemmekontorbruk og jevnlige digitale treff.   

Av øvrige tiltak bestod refusjon av egenandel inntil 1 500 kr pr medarbeider for kostnader på treningssenter, sportsklubber, lokalt idrettslag og medlemskap i aktivitetsforeninger. I 2020 benyttet 63 medarbeidere seg av denne muligheten.  

Rapportering av uønskede hendelser 

Det er registrert 188 uønskede hendelser i konsernets avvikssystem i løpet av 2020. Alle hendelser som innebærer brudd på HMS-lovgivningen og interne HMS-krav regnes som avvik. Avvikene fordeler seg på ulike deler av driften, og har varierende alvorlighetsgrad.   

De innrapporterte hendelsene saksbehandles og lukkes fortløpende. Rotårsaker analyseres for å forebygge og begrense lignende eller tilsvarende tilfeller fremover. Registreringen brukes aktivt i det forebyggende HMS-arbeidet gjennom året. Innrapporterte uønskede hendelser følges opp internt i selskapene. Aktuelle og alvorlige hendelser rapporteres til styret og HMS-utvalg i de respektive selskapene i tillegg til AMU.  

 

Sykefravær 

Det gjennomsnittlige sykefraværet har vært på 5,1 prosent i konsernet som helhet og er dermed lavere enn målsettingen på under 5,6 prosent.  Gjennomsnittlig korttidsfravær var på 2,0 prosent og langtidsfravær på 3,1 prosent for 2020.   

Selskapene har sykefravær som tema i møter i HMS-utvalgene og i ledermøter. Det er fokus på individuell oppfølging av korttidsfravær og sykemeldinger. Selskapsvise tiltak vurderes fortløpende.