Glitre Energi og leverandører

Som energikonsern og en viktig samfunnsaktør, erkjenner Glitre Energi sitt ansvar og konsekvenser i forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Glitre Energi vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterlever våre retningslinjer.

Alle våre leverandører skal være kvalifiserte i Sellihca. Kvalifiseringssystemet sørger for at informasjon rundt HMS, arbeidstakerrettigheter og miljø blir forsvarlig ivaretatt. Glitre Energi har mellom 50 og 60 rammeavtaler hvor dette følges jevnlig opp. Alle underentreprenører godkjennes av Glitre Energi, og følger krav på lik linje med hovedleverandør. Det har ikke skjedd vesentlige endringer i vår leverandørkjede det siste året.

HMS

Tilbydere som ønsker å bli kvalifisert, skal dokumentere sitt system for ivaretakelse av HMS i egen organisasjon og for sine underleverandører. Som et minimum skal systemet oppfylle nasjonal lovgivning.

Etikk

Glitre Energi stiller høye etiske krav til vår egen organisasjon og til våre samarbeidspartnere, og etiske retningslinjer for leverandører skal alltid signeres av selskapsleder. Alle ansatte skal være kjent med gjeldende etiske retningslinjer, og våre samarbeidspartnere skal lese og akseptere etiske retningslinjer for leverandører. Brudd på de etiske retningslinjene og andre samfunnsmessige etikkrav i leverandørens verdikjede, vil bli håndhevet på en slik måte at leverandøren vil bli utestengt fra fremtidige leveranser, eller det vil bli satt krav om øyeblikkelig utbedring og dokumenterbare tiltak.

Miljø

Glitre Energi har en aktiv miljøprofil og stiller strenge krav til sine samarbeidspartnere. I alle anskaffelser – med mindre dette er åpenbart irrelevant – skal det stilles krav til miljø eller klimapåvirkning gjennom konkrete krav eller dokumentasjon på at leverandøren arbeider aktivt med miljø- forbedrede tiltak. Glitre Energi stiller krav til sine leverandører og samarbeidspartnere om å dokumentere sitt miljøengasjement. Leverandører som er miljøsertifiserte gjennom godkjente sertifiseringsordninger skal dokumentere dette. Les mer om leverandører her.