Hvordan og hvorfor

Innovasjon og utvikling

hvordan og hvorfor

Utviklingsprosjekter

De viktigste innovasjons- og utviklingsprosjektene i Glitre Energi

Prediktivt vedlikehold

Glitre Energi har over flere år jobbet målrettet med strategi og plan for å endre vedlikeholdet på konsernets kraftverk og nettanlegg fra kalender- og tilstandsbasert til prediktivt vedlikehold.

Innenfor produksjonsvirksomheten har dette arbeidet bestått i utvikling av tjenesten aiKnow i samarbeid med Broentech Solutions. Systemet aiKnow analyserer tilgjengelige prosessdata fra kraftverkene ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Systemet er testet på første pilotkraftverk med gode resultater og forventes å bidra til både å redusere kostnader samt øke produksjonen i kraftverket.

Innenfor nettvirksomheten deltar vi i ASTRUM-prosjektet og Connected Drone 2- prosjektet, begge treårige FoU-prosjekter i regi av eSmart Systems. Målsetningen med ASTRUM-prosjektet er å lage et intelligent beslutningsstøtteverktøy for drift i smarte nett basert på kunstig intelligens og maskinlæring, herunder system for prediktivt vedlikehold i distribusjonsnettet. Målsetningen med Connected Drone 2-prosjektet er å benytte kunstig intelligens for å tolke inspeksjonsdata fra droner og annen sensorikk i nettet.

FleXploit

Markedsmessig utnyttelse av tilgjengelig fleksibilitet fra vannkraft med begrenset fleksibilitet.

 

Glitre Energi deltar i utviklingsprosjektet FleXploit i samarbeid med Powel, Uniper og SINTEF Digital. Ambisjonen i prosjektet er å benytte maskinlæring til å lage optimeringsmodeller for produksjonsplanlegging og gjennom dette øke inntjeningen til vannkraftprodusentene med 3-5 prosent.

Dette skal oppnås gjennom å:

  • Benytte maskinlæring for å forbedre nøyaktigheten på prediksjon av både regulert og uregulert tilsig samt tidsforsinkelser i vassdragene.
  • Benytte maskinlæring for å beregne optimale kjøreplaner.
  • Benytte nye innovative måter å visualisere resultatene av analysene på.

Prosjektet går over tre år og avsluttes i 2021. Prosjektet er godt i gang og det jobbes nå konkret med en pilot på ett av Glitre Energis elvekraftverk hvor maskinlæring benyttes til å beregne løpende fem-timers prognoser for vannføring i kraftverket basert på vannføring i overliggende kraftverk og uregulert tilsig til vassdraget.

Robotisering

Glitre Energi har gjennom lean-prosjektet «Smartere sammen» i flere år jobbet systematisk med standardisering, automatisering og robotisering av arbeidsprosesser.

Robotisering er blant annet tatt i bruk både på kundeservice og på regnskap. Standardisering av informasjon på tvers av bransjen er avgjørende for effektiv utveksling av data og for å kunne bygge bransjeovergripende digitale løsninger.

Glitre Energi har engasjert seg i standardiseringsarbeidet, både gjennom prosjektet RDS-NES i regi av Energi Norge for produksjonsvirksomheten og gjennom DIGIN for nettvirksomheten. Målet med begge disse prosjektene er å standardisere informasjonsmodellen for komponenter i kraftsystemer samt etablere et standardisert format for utveksling av informasjon. Glitre Energi forventer at disse to parallelle initiativene blir koordinert over tid slik at det etableres en felles informasjonsmodell som omhandler hele kraftsystemet.

Norflex

Kapasiteten i kraftnettet må være tilstrekkelig til å dekke kraftbehovet på tidspunkt for forbrukstopper, normalt på kalde vinterdager.

Tiltak for å redusere forbrukstoppene og utnytte ledig kapasitet i nettet vil derfor kunne redusere investeringer i kraftnettet, noe som igjen vil komme kundene til gode gjennom lavere nett-tariffer.

For å utforske om etablering av et fleksibilitetsmarked kan bidra til å redusere slike forbrukstopper, deltar Glitre Energi i prosjektet Norflex som i februar 2019 fikk innvilget søknad om støtte fra «storskala pilotprogrammet» til Enova. Prosjektet ledes av Agder Energi og øvrige prosjektdeltagere er Møre Nett, Statnett og Nodes. Prosjektet fikk totalt 22 milloner kroner i støtte og skal gjennomføre et overordnet demonstrasjonsprosjekt og tre piloter, hvorav en pilot er i Glitre Energi sitt nettområde.

Oss Norge

Glitre Energi etablerte i 2017 Oss Norge AS. Målsetningen med etableringen er å utvikle innsiktsbaserte tjenester til sluttbrukermarkedet basert på data fra AMS-målere.

I 2018 har hovedfokus vært på å utvikle Oss-brikken, en strømbrikke som enkelt kobles til AMS-målerne og som gir forbrukeren detaljert sanntidsinformasjon om strømforbruket i husstanden. Det geniale med Oss-brikken er at den er svært enkel i bruk. Den er enkel å installere, trenger hverken vedlikehold eller ettersyn og benytter kommunikasjonsteknologien LTE-M, som gir svært god og gjennomtrengende dekning. Glitre Energi ser et stort potensiale med Oss-brikken, og selskapet skal videreutvikle tjenesten og utvikle kommersielle forretningsmodeller, gjerne gjennom ulike partnerskapsmodeller med aktører innenfor eller utenfor bransjen.

LoRa sensorikk

Sammen med Viken Fiber og Altibox har vi etablert en LoRa-pilot i Drammen. 

Nettverket er installert og flere sentrale næringslivsaktører har begynt å teste infrastrukturen. Både nett- og produksjonsvirksomheten i Glitre Energi ser anvendelsesområder for denne typen nettverk, spesielt for å berike datagrunnlaget for fremtidige systemer for prediktivt vedlikehold.