KONSERNSJEFENS ORD

En bransje i rivende utvikling

Fornybarbransjen er inne i en svært spennende tid. Den grønne omstillingen skyter fart i hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Vi ser det i finanssektoren, transportsektoren, i industrien, ja selv i olje- og gassbransjen ser vi en transformasjon til grønnere verdikjeder. I hele dette bildet står fornybarbransjen helt sentralt.  

Når vår bransje endres og blir mer kompleks, er det både som et resultat av det grønne skiftet og elektrifisering, men også den rivende teknologiutviklingen. Flere store aktører i kraftbransjen fusjonerer, noe som styrker kompetansemiljøene og øker konkurransekraften. For de selskapene som blir stående alene vil det bli stadig mer krevende å skape god utvikling og lønnsomhet.  

Det er samtidig et nytt tydelig utviklingstrekk i det grønne skiftet at det også etableres nye store industrielle samarbeid på tvers av bransjer. Eksempler på det er Lyse og Hydros samarbeid, og Statkraft og Akers industrielle samarbeid. Verdiskapingen i kraftbransjen vil i økende grad handle om allianser mellom kraftselskaper og aktører som vil bringe kapital og kompetanse inn i industrielle prosjekter som skaper nye arbeidsplasser i det grønne skiftet.  

Kraftselskapene har solid kompetanse om den fornybare verdikjeden og vi opplever en økende interesse for vår kompetanse og vår infrastruktur fra andre store aktører utenfor vår bransje.  

Verdiskapende partnerskap 

Med mange partnerskap som materialisererundt oss, ser vi en reise vi ikke bare ønsker, men også  ta del i. Det har lenge vært en strategi for Glitre Energi å søke partnerskap for vekst og utvikling. Vi har gjennom snart 30 år hatt en fantastisk verdiutvikling av selskapet til det beste for kunder, eiere, medarbeidere og samfunnet for øvrig. Skal vi fortsette med det kan vi ikke stå stille på perrongen når togene går. En viktig del av denne verdiutviklingen de siste årene, er den svært vellykkede verdiskapende fusjonen mellom Lier Everk, Hadeland Energi og EB i 2015. Vi har selv erfart at vi skaper mye større verdier sammen, enn hver for oss. Vi er alltid åpne for gode samarbeidsløsninger, og fusjonsprosessen vi er i med Agder Energi er et naturlig og nødvendig neste steg i vår utvikling.  

Fusjonssamtalene og foreløpige synergiberegninger viser at Glitre Energi og Agder Energi passer godt sammen strategisk og industrielt. Vekst og utvikling er sentralt for eierne og for den regionale verdiskapingen. En fusjon vil bidra til å sikre og skape flere lokale arbeidsplasser, og et styrket konsern vil tiltrekke seg kompetanse, kapital og nye viktige alliansepartnere.  

Rigget for elektrifisering  

Elektrifiseringen skyter fart i Norge – vi ser det i industrien og ikke minst på transport. Fram mot 2050 skal transport både på vei, til sjøs og i lufta skje med fossilfri energi, og Norge skal ha oppnådd utslippsmålene vi satt i forbindelse med ParisavtalenDet ligger store muligheter for vår bransje og for Norge i dette – vi er internasjonalt ledende på fornybar energi og elektrifisering. Vi er allerede et av de mest elektrifiserte landene i verden, og med en strømforsyning nesten utelukkende basert på fornybare kilder. 

Men skal vi nå målene om utslippskutt og utvikling av nye grønne næringer må strømforsyningen holde tritt med utviklingen. Vi må sikre en bærekraftig nettutbygging hvor det lønner seg å bygge nytt nett og strømnettet ikke blir til hinder for ønsket elektrifisering, samfunns- og næringsutvikling, og de grepene som skal til for å nå klimamålene.  

Vi ser samtidig at kundene blir stadig viktigere i alt vi gjør. Kundene vil kreve mer av oss i framtiden – både på utvikling av nye smartere tjenester, digitale løsninger og bedre kommunikasjon og tilrettelegging for elektrifisering og en bærekraftig hverdag. Det skal vi være godt rigget for å møte.  

Bærekraft er kjernen 

Bærekraft er et satsningsområde for Glitre Energi. Vår samfunnskritiske infrastruktur med den fantastiske vannkraften i sentrum er svært bærekraftig i seg selv, men vi har i 2020 fått på plass en strategi som tydeliggjør vårt målrettede arbeide på dette området. Vi har valgt oss sju av FNs bærekraftsmål som vi jobber spesifikt med, og som vil definere hvilke konkrete mål vi setter oss i virksomheten og får dette innarbeidet som en naturlig el av vår forretningsdrift.  

En fantastisk innsats 

Midt i denne utviklingen i bransjen og verden rundt oss, er det selvfølgelig viktig å også ha fullt fokus på kjernevirksomheten vår – å levere fornybar energi helt hjem til de tusen hjem og virksomheter. Vi har dedikerte, dyktige og engasjerte medarbeidere som står på hver dag gjennom hele året for å levere, slik at vi kan ha lys i lampa og varme i huset. Med samfunnskritisk infrastruktur har vi gjennom hele Covid-19 krisen måttet sikre stabil drift og bidra til lavere smittetrykk i samfunnet. Våre medarbeidere har vist at vi kan tilpasse oss godt og levere på våre oppgaver selv med store utfordringer rundt oss. Det har vært imponerende å se hvor tilpasningsdyktige alle i organisasjonen er.  

Uten de fantastiske menneskene som jobber i konsernet vårt får vi ikke til noe av denne utviklingen og partnerskapene som skal til for å vokse videre. Det er når mennesker, teknologi og dialog sammen møtes vi klarer å lykkes med visjonen vår – å gjøre morgendagen helt elektrisk.