Forretningsutvikling og innovasjon

Kraftbransjen er i rivende utvikling, og det skjer store endringer både i bransjen og i samfunnet rundt oss. Helt sentralt i denne utviklingen står teknologiutvikling, innovasjon og digitalisering. I Glitre Energi tror vi dette kan gi store forretningsmuligheter for konsernet med utvikling av nye grønne verdikjeder og arbeidsplasser.

Konsernets arbeid med forskning og utvikling skal understøtte kjernevirksomheten og gi grunnlag for lønnsom vekst og utvikling for forretningsområdene. For å realisere denne målsetningen er konsernets satsning på dette område økt betydelig de siste årene, og styrket seg gjennom hele 2020.

Til tross for Covid-19, har det i 2020 vært gjennomført en «bottom up» strategiprosess for utvikling og innovasjon med utgangspunkt i brede intervjuprosesser med sentrale medarbeidere i hele konsernet. Funnene og de tilhørende tiltakene er godt forankret hos ledelsen og styrene for å kalibrere retning og handlingsrom videre. Resultatet fra strategiarbeidet var fellestiltak for konsernet på å etablere systemer og løsninger for bedre utnyttelse av de eksisterende data vi har, og øke kompetansen på systemer og digitale muligheter

Viktige innovasjonsprosjekter og utviklingsområder i Glitre Energi i 2020 har vært:

aiKnow

I Glitre Energi Produksjon utvikles metoder for maskinlæring i aiKnow prosjektet for prediktivt vedlikehold slik at man både kan overvåke tilstand på kraftverk i sanntid og bedre kunne predikere fremtidige feil for å redusere faren for havari. Det interne FoU teamet har blitt styrket ytterligere og det satses mer på oppbygging av intern kompetanse. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte i Glitre Energi Produksjon og er i aktivt bruk både på mobile flater og på PC. Alle selskapets heleide og deleide kraftverk sender nå data til aiKnow og dette bidrar til å gi beslutningsstøtte i arbeidet med å optimalisere vedlikeholds- og rehabiliteringsplaner for kraftverk. Prosjektet mottar forskingsstøtte og det utføres spisset FoU aktivitet innen utvikling av sensorteknologi for maskinsyn og maskinhørsel samt trådløse sensorer.

 

Nye energiløsninger

Første kvartal 2020 kjøpte Glitre Energi 100 prosent av aksjene i selskapet Green Building Solutions AS. Selskapet var et norsk gründerselskap som tilbød bedrifter energioppfølging, og oppkjøpet har styrket og komplettert Glitre Energis satsning på energieffektivisering i bedriftsmarkedet. Selskapet har i ettertid endret navn til Glitre Energiløsninger AS. I 2020 har Glitre Energiløsninger hatt fokus på å standardisere og videreutvikle løsningen fra Green Building Solutions, som har fått navnet SmartEO.

Med smart energiovervåkning sørger Glitre Energiløsninger for at bygg blir energieffektive. Både eksisterende og nye bygg kan spare 10-30 prosent energi. Helt konkret består løsningen av en dataplattform som samler og analyserer data fra alle typer energimålere og sensorikk i veldig høy oppløsning (millisekundsnivå), og ulike pakker av energimålere og sensorer for forskjellige typer bygg og behov. Med input fra de smarte energimålerne kan dataplattformens algoritmer identifisere nøyaktig når og til hva energi brukes, og klarer å skille mellom forbruk av lys, varme, ventilasjon, kjøling, motorer, vifter m.m uten å installere egne målere for hver last. Algoritmene og databehandlingen utvikles av våre egne utviklingsressurser i Glitre Energi. ​ ​

​SmartEO hjelper kunder innen næringsbygg og industri å kutte energiforbruk ved å eliminere identifiserte «energityver» i byggene, identifiserere og glatte effekttopper, automatisere tunge manuelle oppgaver og finne feil i teknisk utstyr og systemer. ​

Les mer om SmartEO på Glitre Energiløsningers hjemmesider.

Hos Energiløsninger ligger også samarbeidsprosjektet Norflex. I det Enova-støttede prosjektet utforskes det hvordan kraftsystemet kan utnyttes bedre i fremtida, gjennom automatisk tilpasning av strømforbruk i perioder der strømnettet er hardt belastet. Slik unngår nettselskapene kostbar utbygging av nettet, og kunder får godtgjørelse for å tilpasse forbruket sitt når det trengs.

 

Datanav

Glitre Energi har en portefølje av tradisjonelle fagsystemer. Dette er i stor grad tunge systemer som er kostnadskrevende å endre eller skifte ut. Samtidig vil endringstakten i markedet endre konsernets behov for systemstøtte over tid. For å sikre at konsernets systemer løpende kan tilpasses nye behov på en kostnadseffektiv måte har Glitre Energi valgt å legge til rette for en modulær tilnærming.

Forutsetningen for modulær tilnærming er integrasjon og flyt av data mellom ulike systemer. Glitre Energis datanavsatsning startet i 2019 og har i løpet av 2020 kommet inn i daglig bruk i konsern og nettselskapet. Målet er å ha et rammeverk for å samle og frigjøre data for ny kunnskap og beslutningsstøtte. Det er også startet prosjekter med både produksjons- og nettselskapet hvor datanavet vil benyttes for å sørge for god flyt av data for ulike formål.

Pågående samarbeidsprosjekter for å etablere felles datamodeller i energibransjen, er en viktig brikke for å lykkes med datanav-prosjektet. Glitre Energi er involvert i to slike samarbeidsprosjekter – Digin som fortsatt pågår og Autofos hvor vi nå har tatt i bruk første versjon.

 

Sensorikk
Dersom innsikt fra dataanalyser skal kunne benyttes som grunnlag i virksomhetskritiske beslutninger må dataene som benyttes i analysene være riktige. Glitre Energi ønsker å bruke sensorikk for å kvalitetssikre og komplettere konsernets øvrige data og i 2020 har Glitre Energi jobbet med flere pilotprosjekter for sensorikk i samarbeid med ulike leverandører.

Markedssatsninger

Glitre Energi har flere nye initiativ med langsiktig mål å etablere nye produkter og tjenester i energimarkedet.

Glitre Energiløsninger og Glitre Energi Produksjon jobber med Becour i utviklingen av en digital handelsplattform for direkte handel av opprinnelsesgarantier mellom fornybare energiprodusenter og strømforbrukere slik at fordyrende mellomledd kan fjernes. Basert på dette prosjektet utvikler vi en metode for live rapportering av forbruket av opprinnelsesgarantier slik at man kan oppnå sporbarhet eller «visuell sporing av energi».

Glitre Energi Strøm er godt i gang med et arbeid med ny webløsning for bedriftskunder og privatkunder. Dette for å få på plass funksjonalitet som muliggjør nye produkter og tjenester for kundene, herunder produkter og tjenester som kommer ut av prosjekter som Norflex og samarbeidet med Becour. Løsningen skal gjøre det enklere å bli kunde, det skal bli enklere å levere nye tjenester, og det skal bli mulig å koble til nye partnere og løsninger Planlagt storskala lansering er i 2021.

 

Kontinuerlig forbedring

I tillegg til de konkrete prosjektene presentert over har Glitre Energi et program for kontinuerlig forbedring kalt «Smartere Sammen». Gjennom dette programmet jobber Glitre Energi kontinuerlig med ulike større og mindre prosjekter for å optimalisere og forbedre prosesser og rutiner.

 

Nødstrøm for nytt sykehus

I 2025 åpner nytt sykehus i Drammen og Glitre Energi skal levere en innovativ nødstrømsløsning til det nye sykehuset. Gjennom bruk av aggregater på biodrivstoff kombinert med energilagring og full utnyttelse av varmeenergien fra Drammen fjernvarme, lokal solproduksjon og smart styring oppnås et system som reduserer sykehusets kostnader, reduserer klimagassutslipp og støtter kraftsystemet både lokalt og sentralt. Prosjektet har fått navnet «Elvebyen Energipark» og i 2019 fikk innvilget 8,7 millioner kroner fra Enova under programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».