Vi gjør morgendagen helt elektrisk!

Glitre Energis visjon – «Vi gjør morgendagen helt elektrisk!» forplikter. Den innebærer en ambisjon om at Glitre Energi skal ta en rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Vår tids globale miljøutfordringer krever at vi og vårt samfunn klarer å omstille oss fra fossile til miljøvennlige energikilder.

En utvikling mot et klimavennlig energisystem vil innebære store endringer i energimarkedet de neste tiårene. For Glitre Energi betyr det et fremtidsbilde som er langt mer krevende enn vi har sett tidligere.

Glitre Energis ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerud- og Hadelandsregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme, og en tydelig ambisjon om å utnytte ny teknologi, øke vår konkurransekraft og innovasjonstakt.

Glitre Energi AS eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar, og Drammen kommune med 50 prosent eierandel hver.

Hovedkontoret ligger i Energibygget i Drammen.

 

Våre forretningsområder

Vannkraftproduksjon +

Forretningsområdet Vannkraftproduksjon består av datterselskapet Glitre Energi Produksjon AS (100%) og de tilknyttede selskapene Hadeland Kraft AS (49%)og Hellefoss Kraft AS (34%).

Forretningsområdet har ansvar for utvikling, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftanlegg. Glitre Energi Produksjon har 13 heleide kraftstasjoner, samt direkte og indirekte eierskap til ytterligere ti. Driftsansvaret er for kraftverk i Numedalsvassdraget, Hallingdalsvassdraget, Begnavassdraget og Randselva mellom Randsfjorden og Tyrifjorden.

Normalproduksjonen er 2,6 TWh, tilsvarende ca to prosent av Norges kraftproduksjon.

(De oppgitte andelene er summen av direkte og indirekte eierskap i selskapene)

 

Kraftnett +

Forretningsområdet Kraftnett består av datterselskapene Glitre Energi Nett Holding AS (63,2%) Glitre Energi Nett AS.

Glitre Energi Nett AS eies av Glitre Energi AS, Nedre Eiker og Kongsberg kommune, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelands kommunene gjennom Hadeland Energi AS.

Nettselskapet har eierskap til ca. 80 prosent av regionalnettet i Buskerud, og noen mindre regionalnettanlegg i fylkene Vestfold, Oppland og Hordaland. I tillegg har nettselskapet eierskap til distribusjonsnettet i kommunene Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Lier, Gran, Jevnaker, Lunner, og tettstedet Finse og leverer strøm til over 95.000 kunder – eller 170.000 mennesker i Nedre Buskerud og på Hadeland.

Marked +

Virksomhetsområdet Marked omfatter strømsalg, krafthandel, engrostjenester og kundeservicetjenester i Glitre Energi. Digital tjenesteutvikling satser på gjennom datterselskapet Oss Norge AS.

Glitre Energi Strøm AS eies av Glitre Energi AS, Lier kommune gjennom Lier Everk Holding, og Hadelandskommunene gjennom Hadeland Energi AS.

Øvrig eierskap +

Glitre Energis eierskap i datterselskap og tilknyttede selskap er samlet under forretningsområdet Øvrig eierskap.

Glitre Energi eier Viken Fiber sammen med Lyse, og har en eierandel på 26,6 prosent. Selskapet drives som et uavhengig selskap under felles kontroll. Viken Fiber er Norges største fiberselskap, og har store ambisjoner og langsiktige planer om å øke markedsandelen i «Viken-området» gjennom investering i fibernett.

Nettpartner hvor Glitre Energi eier 40 prosent, drives som et uavhengig selskap under felles kontroll og ble etablert i 2012 gjennom et eiermessig samarbeid med Hadeland Energi og FEAS. Selskapet bygger, drifter og vedlikeholder kritisk infrastruktur for kraftforsyning, bredbånd og jernbane og har en ambisiøs vekststrategi.

Drammen Fjernvarme leverer fjernvarme kunder i Drammen. Selskapet skal videreutvikle eksisterende infrastruktur og nye tjenester innenfor sitt geografiske markedsområde, og med det søke å fremme bedre miljø samt økt energifleksibilitet.

NGK Utbygging og Zephyr er Glitre Energis investeringer i småkraft og vindkraft. NGK Utbygging, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler, bygger og selger nøkkelferdige småskala vannkraftverk i Norge. Zephyr, hvor Glitre Energi eier 25 prosent, utvikler vindkraftprosjekter i Norge.

Komplett oversikt over datterselskap og tilknyttede selskap i forretningsområdet Øvrig eierskap:

 

Fiber:

Viken Fiber


Entreprenør:

Nettpartner

Varme:

Drammen Fjernvarme

Miljøvarme VSEB

Småkraft og vindkraft:

NGK Utbygging AS

Zephyr AS

Annet:

El-Tilsynet AS

Aidon OY

Konsernfunksjoner +

Glitre Energis konsernfunksjoner ivaretar fellesoppgaver og dekker kompetanseområder som det ikke er formålstjenlig å legge ut til forretningsområdene. Innenfor konsernstøttefunksjonene ligger digital forretningsutvikling og innovasjon, strategi og virksomehetsstyring, IKT, HR og HMS, myndighetskontakt, kommunikasjon og merkevare.

Konsernledelsen

Margrethe Smith

Margrethe Smith

konserndirektør strategi og virksomhetsstyring/CFO

Tore Morten Wetterhus

Tore Morten Wetterhus

konserndirektør infrastruktur

Erik Andersen

Erik Andersen

Konserndirektør produksjon

Jan Vidar Thoresen

Jan Vidar Thoresen

konserndirektør marked

Cathrin Bretzeg

Cathrin Bretzeg

Konserndirektør HR, kommunikasjon og bærekraft

Styret i Glitre Energi AS

Fra v. konsernsjef Pål Skjæggestad, styremedlem Jan Helmen, styremedlem Anette Mellbye, nestleder Marit Kjær, styremedlem Morten André Yttreeide, styremedlem Robert Olsen, styremedlem Line Drange Ruud (ansattes representant), styremedlem Ragnar Søegaard, styreleder Ann Christin Andersen, styremedlem Rune Bæver (ansattes representant)

Konsernsjefens ord

Fornybarbransjen er inne i en svært spennende tid. Den grønne omstillingen skyter fart i hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Vi ser det i finanssektoren, transportsektoren, i industrien, ja selv i olje- og gassbransjen ser vi en transformasjon til grønnere verdikjeder. I hele dette bildet står fornybarbransjen helt sentralt.

 

Les mer