Året som gikk

Glitre Energi produserer og forvalter fornybar energi. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi, samt entreprenør- og fibervirksomheter via tilknyttede selskap. Glitre Energis overordnede målsetning er å skape store verdier lokalt, ta miljøansvar og være en pådriver for et helt elektrisk samfunn.

2020 har vært et svært spesielt år med Covid 19, og rekordlave kraftpriser. Glitre Energi har ikke sett så lav gjennomsnittlig kraftpris på over 25 år i vårt prisområde. Til tross for at det er en høy andel prissikring har de lave kraftprisene påvirket konsernets finansielle resultater og nøkkeltall. Konsernets årsresultat ble på 275 millioner kroner. Ved utgangen av 2020 var totalkapitalen på 10,9 milliarder kroner, og egenkapitalandelen 41 prosent. Glitre Energi har en robust finansieringsstruktur med god likviditet og kommiterte trekkfasiliteter.

 

Les Årsrapporten som PDF her

Konsernsjefens ord

Fornybarbransjen er inne i en svært spennende tid. Den grønne omstillingen skyter fart i hele næringslivet og samfunnet for øvrig. Vi ser det i finanssektoren, transportsektoren, i industrien, ja selv i olje- og gassbransjen ser vi en transformasjon til grønnere verdikjeder. I hele dette bildet står fornybarbransjen helt sentralt.

 

Les mer

Nøkkeltall 2020

Ringvirkningsregnskapet

Bidrag til samfunnet 

Glitre Energis ringvirkningsregnskap viser hvordan våre økonomiske bidrag til samfunnet bidrar til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet. I 2020 bidro Glitre Energi med over 301 millioner kroner til samfunnet i utbytte og direkte skatter og avgifter. I tillegg kommer indirekte skatter og avgifter på over 534 millioner kroner. Det gir tilsammen over 800 millioner kroner i ringvirkninger.

Les ringvirkningsregnskapet

Samfunnsrapport

 

Samfunnsansvaret vårt

Vårt samfunnsløfte i Glitre Energi er at vi skal bidra til lokal utvikling, ta miljøansvar og være en viktig pådriver for et helt elektrisk samfunn.  Som produsent av ren fornybar energi og som distributør av strøm har Glitre Energi-konsernet et viktig samfunnsoppdrag på to kritiske områder. Etter som vi både forvalter fellesressurser og har en offentlig eierstruktur har samfunnet forventninger til hvordan Glitre Energi-konsernet løser sitt oppdrag. 

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling og innovasjon i Glitre Energi

Arbeid med forskning og utvikling skal understøtte kjernevirksomheten og gi grunnlag for lønnsom vekst og utvikling for forretningsområdene. For å realisere denne målsetningen er konsernets satsing på dette område økt betydelig de siste årene, og styrket seg gjennom hele 2020.

 

Les mer

Dette er Glitre Energi 

Organisasjonen, ledelsen og styret

Glitre Energi eier, utvikler og drifter livsnødvendig infrastruktur basert på den fantastiske vannkraften. Les mer om vår organisasjon her.

 

Les mer